Opsporen van boezemfibrilleren

Met ruim 360.000 patiënten is boezemfibrilleren de meest voorkomende hartritmestoornis in Nederland. Tot 2030 verwachten we een stijging van 30 procent. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en vaak ook sneller dan normaal. De kans op boezemfibrilleren neemt toe vanaf je 65ste. Patiënten die niet de juiste behandeling krijgen, hebben een verhoogd risico op een herseninfarct. Er zijn circa 80.000 mensen die niet weten dat zij boezemfibrilleren hebben. In 2030 willen we dat 30 procent van deze groep is opgespoord en adequaat wordt behandeld. Onze aanpak richt zich met name op de zorg: we streven naar actieve screening en een optimale behandeling van boezemfibrilleren.

Opsporen van boezemfibrilleren

Met ruim 360.000 patiënten is boezemfibrilleren de meest voorkomende hartritmestoornis in Nederland. Tot 2030 verwachten we een stijging van 30 procent. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en vaak ook sneller dan normaal. De kans op boezemfibrilleren neemt toe vanaf je 65ste. Patiënten die niet de juiste behandeling krijgen, hebben een verhoogd risico op een herseninfarct. Er zijn circa 80.000 mensen die niet weten dat zij boezemfibrilleren hebben. In 2030 willen we dat 30 procent van deze groep is opgespoord en adequaat wordt behandeld. Onze aanpak richt zich met name op de zorg: we streven naar actieve screening en een optimale behandeling van boezemfibrilleren.

Een goede samenwerking tussen huisartsen, cardiologen en andere zorgverleners in een regio helpt bij screenen en het bieden van optimale zorg voor patiënten met boezemfibrilleren. In veel zorgregio’s blijft deze samenwerking nog uit en worden mensen met boezemfibrilleren niet actief opgespoord, waardoor zij niet de optimale behandeling krijgen om een herseninfarct te voorkomen.

Zorgaanpak screenen

Wij willen zorgverleners in de regio’s helpen bij het actief opsporen en optimaal behandelen van patiënten met boezemfibrilleren. Daartoe werken we samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Connect (NVVC Connect), de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en Harteraad, en met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) als belangrijk adviseur.

Wat we hebben bereikt in 2021

  • We hebben in 2021 een handreiking opgesteld, waarin we de meest effectieve scenario’s voor screening, behandeling en het ideale regionale zorgproces (netwerkzorg) omschrijven. Deze handreiking kan door de zorgverleners in de regio’s worden gebruikt voor het vormgeven van een regionale aanpak.Er zijn inspirerende regiovoorbeelden gedefinieerd en omschreven.
  • In 2021 gingen we een samenwerking aan met ZonMW onder de noemer ‘De Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. Deze samenwerking heeft als doel om met regionale netwerkzorg zo veel mogelijk mensen met boezemfibrilleren en hartfalen op te sporen en optimaal te behandelen. In 2022 kunnen zorgregio’s hiervoor inhoudelijke ondersteuning krijgen. Ook kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen voor het opzetten van regionale netwerkzorg.

Onderzoek naar thuis screenen

Als aanvulling op de zorgaanpak startten we met het consortium Check@Home een grootschalig onderzoek naar thuisscreening van boezemfibrilleren. De Hartstichting is één van de partners van Check@Home, een initiatief van de DCVA (Dutch CardioVascular Alliance). In dit consortium werken onder andere de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds samen, naast een groot aantal onderzoekers en private partners. In 2021 bereidde dit consortium een grootschalig onderzoek voor, waarbij mensen zelf thuis screenen. Er wordt niet alleen gescreend op boezemfibrilleren, hartfalen en coronair lijden, maar ook op chronische nierschade en diabetes. Wanneer er bij een thuisscreening afwijkingen worden vastgesteld, kan een persoon zich melden bij een regionaal centrum voor vervolgonderzoek. Het consortium bouwt voort op de opgedane kennis van een pilot in Breda: de Niercheck. Medio 2022 gaat het consortium van start met het onderzoek. Het is de bedoeling dat tot 2026 ruim 150.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uit vier Nederlandse regio’s uitgenodigd worden om mee te doen.

Conclusie

De aanpak met de verschillende partijen kost voorbereidingstijd, maar samen kunnen we op termijn veel impact realiseren. De komende jaren kunnen zorgregio’s inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen bij het opzetten van goede netwerkzorg op het gebied van boezemfibrilleren en hartfalen. Hierbij wordt de regio’s specifiek gevraagd naar een borgingsplan, zodat de samenwerking ook op langere termijn wordt geborgd.

Door de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek hebben we een goede basis gelegd voor zorgregio’s om met inhoudelijke en financiële ondersteuning aan de slag te gaan met netwerkzorg, actieve opsporing en optimale behandeling van boezemfibrilleren. We verwachten dat dit een flinke bijdrage gaat leveren aan het aantal 65-plussers dat gescreend (en optimaal behandeld) gaat worden. Met de programma’s Juiste Hartzorg op de Juiste Plek en Check@home zetten we een belangrijke stap in het realiseren van de doelstellingen voor 2030.