Onderzoek dat leidt tot impact

Het aantal mensen met hart- en vaatziekten blijft groeien. Vaak krijgen deze mensen pas een behandeling als er al onherstelbare schade is aan het hart. Hoe eerder de risicofactoren en de eerste tekenen van ziekte worden herkend, des te meer gezondheidsvoordeel dat oplevert. Door bestaande kennis beter in de praktijk te brengen én door nieuwe kennis sneller te ontwikkelen en toe te passen, zijn artsen en onderzoekers beter in staat hart- en vaatziekten vroeg te herkennen en vervolgens zo goed mogelijk te behandelen.

Onderzoek dat leidt tot impact

Het aantal mensen met hart- en vaatziekten blijft groeien. Vaak krijgen deze mensen pas een behandeling als er al onherstelbare schade is aan het hart. Hoe eerder de risicofactoren en de eerste tekenen van ziekte worden herkend, des te meer gezondheidsvoordeel dat oplevert. Door bestaande kennis beter in de praktijk te brengen én door nieuwe kennis sneller te ontwikkelen en toe te passen, zijn artsen en onderzoekers beter in staat hart- en vaatziekten vroeg te herkennen en vervolgens zo goed mogelijk te behandelen.

Onze ambitie voor 2030 is dat de toename in ziektelast door hart- en vaatziekten met 25 procent is gereduceerd, dankzij nieuwe oplossingen voor hart- en vaatziekten en door nieuwe kennis sneller toe te passen in de praktijk. Voor 2022 stellen we ons tot doel dat er meer onderzoek en innovatie plaatsvindt op het gebied van hart- en vaatziekten in de vijf gezamenlijk vastgestelde thema’s van de onderzoeksagenda.

Onze aanpak

We willen onderzoek en innovatie versnellen door samen met een sterk en verenigd cardiovasculair veld in te zetten op:

 • meer onderzoek, door regie te nemen op de doelen van de onderzoeksagenda, onderzoekers uit te nodigen om samen te werken en samen met andere financiers te zorgen voor robuuste en duurzame financiering;
 • beter onderzoek, door de maatschappelijke impact van onderzoek inzichtelijker te maken en te zorgen dat onderzoek maximaal bijdraagt aan toepassingen in de praktijk;
 • sneller onderzoek, door het verbeteren van de onderzoekinfrastructuur. Bijvoorbeeld door het mede mogelijk maken van registratiegebaseerd onderzoek en het toegankelijk maken van data via de Nederlandse Hartregistratie (NHR).

Onderzoeksagenda en DCVA

Sinds 2015 werken we vanuit een onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Deze is in 2014 op initiatief van de Hartstichting samen met wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten en maatschappelijke organisaties opgesteld en in 2019 herijkt. In 2018 heeft de Hartstichting samen met onderzoeksinstellingen, zorgorganisaties, financiers en patiëntorganisaties het initiatief genomen om het vakgebied te verenigen in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). De Hartstichting speelt in de DCVA een agenderende rol.

Onze belangrijkste successen in 2021

 • We hebben een nieuw grant-managementsysteem (Cavaris 2.0) in gebruik genomen. Dat is een computersysteem waarin alle aanvragen voor financiering worden opgenomen en behandeld. Het harmoniseert onze werkwijze en geeft de onderzoeker meer regie en inzicht in de projecten.
 • Door de hoge kwaliteit van de aanvragen en dankzij bijzondere donaties hebben we een extra Dekkerbeurs toegekend.
 • Er is een recordaantal innovatieve aanvragen voor onderzoek ingediend, waarbij onderzoekers en bedrijven samenwerken. We moesten het open PPS-programma daarom voortijdig sluiten omdat het budget (ter beschikking gesteld door Health Holland) volledig was besteed.
 • De Dutch CardioVascular Alliance is in 2021 gegroeid tot twintig partners.
 • In samenwerking met de British Heart Foundation (BHF) en Deutsches Zentrum für Herz-Kreizlauf-Forschung (DZHK) zijn drie onderzoeksprojecten gefinancierd, waarvan de onderzoekers gaan samenwerken met de onderzoekers van bestaande onderzoeksprogramma’s die al door de Hartstichting worden gesteund.
 • We hebben een begin gemaakt met het samenvoegen van twee bestaande databases voor aangeboren hartafwijkingen voor kinderen en volwassenen, zodat levenslang onderzoek makkelijker wordt.
 • Uit ons eigen onderzoek bleek dat het vinden van patiënten die willen deelnemen aan onderzoek een belangrijke vertragende factor van medisch onderzoek is. We informeren daarom de achterban van de Hartstichting beter over het onderzoek van de Hartstichting en hoe zij hieraan bij kunnen dragen.
 • Samen met andere financiers van onderzoek naar hart- en vaatziekten, verenigd in Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) is in 2021 een initiatief gelanceerd dat het voor onderzoekers eenvoudiger moet maken om internationale klinische studies op te zetten en gefinancierd te krijgen. De eerste negen projectideeën zijn beoordeeld. Het aantrekken en vasthouden van onderzoekstalent is van groot belang voor de toekomst van het onderzoek naar hart- en vaatziekten. We hebben vijftien Dekkerbeurzen uitgereikt in het Dekkerprogramma.
 • Onze jaarlijkse Papendal-cursus voor promovendi is weer in levenden lijve doorgegaan.
 • We ontwikkelden een leidraad voor talentontwikkeling. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor onderzoeksconsortia om wetenschappelijk talent te behouden en te helpen toponderzoekers te worden.

Conclusie

We zijn effectief in, en gaan dus de komende jaren volop door met:

 • het opzetten en uitbreiden van gezamenlijke financieringsprogramma’s met andere organisaties;
 • onderzoekers multidisciplinair laten samenwerken met onderzoekers uit andere vakgebieden, bedrijven, burgers en patiënten;
 • interne samenwerking tussen Hartstichtingteams om dit mogelijk te maken: fondsenwerving, events, communicatie en project control.

Door Covid-19 waren artsen en onderzoekers niet op alle momenten in staat om nieuwe aanvragen te ontwikkelen of te beoordelen. We hebben daarom de timing van beoordelingsprocedures aangepast. Ook bleken vooral nieuwe samenwerkingsverbanden moeilijker om op te zetten. We hebben daar meer tijd voor uitgetrokken. De beoordeling van een groot aantal Dekkeraanvragen heeft in 2021 ook veel aandacht gevraagd.

We liggen goed op koers als het gaat om onze ambitie voor 2030, al is de impact van corona op ons werkveld nog steeds groot. Dat zal de komende tijd bepalen of we op koers kunnen blijven.