Onze missie

Iedereen een gezond hart. Dat is de missie van de Hartstichting. Want - al staan we er niet altijd bij stil - een gezond en sterk hart is de motor achter onze dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar ondersteunen wij alle harten van Nederland. We investeren in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Maar net zo belangrijk vinden wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart te zorgen. Daarom dragen wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt, hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden of vroegtijdig (over)lijden aan een hartziekte. Dat doen we niet alleen, maar samen met wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs, vrijwilligers, patiënten, naasten en business partners.

Onze missie

Iedereen een gezond hart. Dat is de missie van de Hartstichting. Want - al staan we er niet altijd bij stil - een gezond en sterk hart is de motor achter onze dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar ondersteunen wij alle harten van Nederland. We investeren in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Maar net zo belangrijk vinden wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart te zorgen. Daarom dragen wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt, hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden of vroegtijdig (over)lijden aan een hartziekte. Dat doen we niet alleen, maar samen met wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs, vrijwilligers, patiënten, naasten en business partners.

De feiten

Een op de drie volwassen Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) heeft een hoge bloeddruk. Naar schatting weet 1,2 miljoen mensen dit niet van zichzelf.

Bijna een op de vier Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) heeft een verhoogd cholesterol. Bijna een miljoen mensen weet dit niet van zichzelf.

Naar schatting weten 80.000 mensen niet dat ze hartritmestoornissen hebben, terwijl deze het risico op een beroerte vergroten.

Veel mensen zijn erfelijk belast en lopen dus mogelijk een groter risico op hart- en vaatziekten.

Bijna een op de acht kinderen en een op de twee volwassenen in Nederland is te zwaar.

Honderden kinderen beginnen wekelijks met roken.

Ruim 1,5 miljoen mensen leven met een chronische hart- of vaatziekte.

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

* ziektelast is wereldwijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te stellen en voortgang te meten.

Onze uitdaging

Nederland telt 1,5 miljoen chronische harten vaatpatiënten en dat aantal gaat de komende tien jaar stijgen als er geen actie wordt ondernomen. Naar verwachting hebben 1,9 miljoen mensen in 2030 te maken met chronische hart- en vaatziekten. De ziektelast* van hart- en vaatziekten stijgt de komende jaren. Oorzaken daarvan zijn onder andere:

 • vergrijzing (hart- en vaatziekten komen veel voor bij oudere mensen);
 • mensen die nu al een verhoogd risico hebben, zullen hart- en vaatziekten ontwikkelen;
 • mensen leven langer met een hart- of vaatziekte en krijgen meerdere aandoeningen.

Onze uitdaging

Nederland telt 1,5 miljoen chronische harten vaatpatiënten en dat aantal gaat de komende tien jaar stijgen als er geen actie wordt ondernomen. Naar verwachting hebben 1,9 miljoen mensen in 2030 te maken met chronische hart- en vaatziekten.

De ziektelast* van hart- en vaatziekten stijgt de komende jaren. Oorzaken daarvan zijn onder andere:

 • vergrijzing (hart- en vaatziekten komen veel voor bij oudere mensen);
 • mensen die nu al een verhoogd risico hebben, zullen hart- en vaatziekten ontwikkelen;
 • mensen leven langer met een hart- of vaatziekte en krijgen meerdere aandoeningen.

* ziektelast is wereldwijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te stellen en voortgang te meten.

Wat er moet veranderen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit dus. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Wij leggen ons toe op het voorkomen van (meer) schade aan hart of vaten. Schade is nu helaas nog onherstelbaar. Het leidt tot beperkingen in het dagelijks leven, tot nieuwe acute hart- of vaatziekten, tot ernstiger aandoeningen en uiteindelijk verhoogt het de kans op vroegtijdig overlijden. Het is noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten en de risicofactoren in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen en beter behandelen. Sneller én effectiever!

Onze strategie tot 2030

Het is onze ambitie om de verwachte stijging van de ziektelast van hart- en vaatziekten in 2030 te halveren, zodat een gezond hart voor iedereen binnen bereik komt, meer mensen langer in betere gezondheid leven en zo meer uit het leven kunnen halen. Deze ambitie bereiken we als:

 • minder mensen risico lopen op een hart- of vaatziekte;
 • minder mensen daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgen;
 • bij spoedsituaties sneller wordt gehandeld;
 • de behandelingen verder verbeteren.

Dit bereiken we alleen als zo veel mogelijk mensen samen met ons in actie komen, bijdragen aan oplossingen én goed zorgen voor hun eigen hart of dat van een ander.

Wij richten ons op de grootste factoren om het tij te keren, oftewel op de grootste beïnvloeders van ziektelast:

Risico’s en hart- en vaataandoeningen eerder opsporen

Door risico’s op hart- en vaatziekten eerder op te sporen en mensen aan te zetten tot het verlagen van hun risico, kunnen we voorkomen of uitstellen dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of erfelijke belasting, waardoor het risico groter is. Maar ook het eerder opsporen van boezemfibrilleren om zo beroertes te voorkomen, hoort hierbij. En kunnen we hartfalen eerder opsporen, dan kan er ook beter behandeld worden.

Sneller handelen als iedere minuut telt

Als we snel handelen in geval van een beroerte, hartinfarct of hartstilstand, kunnen we levens redden. Ook de kwaliteit van leven van een patiënt is gebaat bij een snelle behandeling, omdat zo onherstelbare schade wordt beperkt.

Iedereen een hartgezond leven

Een leefomgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes, maakt hartgezond leven een stuk makkelijker. Samen met partners in alliantieverband zetten we ons in om de gezonde keuze makkelijk te maken, voor jong en oud.

Iedereen krijgt de beste behandeling

Met betere en vroegtijdiger behandelingen kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, beperken we het risico dat mensen nogmaals een acute (of ernstiger) hart- of vaatziekte krijgen en voorkomen we dat mensen vroegtijdig sterven.

Houden van je hart

Een gezond en sterk hart is de motor achter onze dagelijkse portie energie. Daar staan we niet altijd bij stil. Het is heel belangrijk om goed voor je hart te zorgen. Helaas nemen veel mensen hun hart voor lief. Wij willen mensen inspireren om hun hart weer serieus te nemen en er goed voor te zorgen. Omdat een gezond en sterk hart belangrijk is voor een actief leven.

Iedereen kan iets doen!

Willen we onze ambities waarmaken, dan is het belangrijk dat veel mensen zich hiervoor samen met ons inspannen. Door consequent de urgentie van onze inspanningen op een positieve manier te benadrukken en relevante activiteiten en investeringen voor het voetlicht te brengen, verbinden steeds meer patiënten, zorgprofessionals, vrijwilligers, donateurs, onderzoekers, beleidsmakers en business partners zich aan onze ambitie. Iedereen die iets kan doen om het tij te keren.

Als mensen zelf in actie komen, ontstaat er bovendien een sneeuwbaleffect. In actie komen kan op allerlei manieren:

 • zorgen voor je eigen hart(gezondheid) en die van je naasten;
 • meedoen met programma’s, acties en evenementen van de Hartstichting;
 • bijdragen in tijd, geld en aandacht;
 • anderen inspireren om mee te doen.

Onze werkwijze

Om onze idealen te bereiken werken we aan doelstellingen op de lange termijn. Sinds een aantal jaren zijn wij actief aan de slag met impactmanagement: een systematische methode die helpt om impactgericht te werken. Per thema hebben wij een verdiepende routekaart opgesteld om te bepalen hoe wij aan het beoogde doel werken.

Op basis van deze routekaarten zijn meerjarenplannen geformuleerd. Elk jaar evalueren we de voortgang, zodat we onze plannen kunnen aanpassen of uitbreiden. We monitoren onze resultaten en de effecten. We leren hoe we het doen: wat werkt goed, wat minder goed? Dit geeft ons houvast om te reflecteren op de meest effectieve manier van werken, zodat we het gedoneerde geld en de inzet van velen zo effectief mogelijk benutten.

Samen met anderen, als een collectief

Wij bereiken het meest als we samen optrekken met heel Nederland. Iedereen kan immers iets doen. We vervullen een aanjaagrol waarin we zo veel mogelijk mensen activeren. Dat geldt voor alle Nederlanders, in welke rol dan ook: als onderdeel van je eigen gezin, familie of sociale kring, maar ook binnen bedrijven, als beleidsmedewerker, als onderzoeker of als zorgprofessional.

Meerjarenplan

Bovenstaande strategie realiseren we in de huidige strategische periode 2018-2022. Het is onze ambitie om in 2030 de verwachte stijging van de ziektelast te halveren. De meerjarenbegroting geeft aan hoe we de financiële bestedingen aan deze doelstellingen hebben toebedeeld. Deze bestedingen zijn gericht op het halveren van de stijging van de ziektelast van hart- en vaatziekten in 2021 en in de jaren daarna.

Om onze ambities te realiseren verleiden we andere partijen om bij te dragen (in tijd en geld) en zullen we tegelijkertijd voldoende inkomsten moeten genereren. Door de komende jaren intensief samen te werken kunnen we versnellen en meer impact realiseren.

Dit betekent dat een belangrijk deel van de beoogde resultaten voor rekening komt van de partijen met wie we samenwerken. Door onze inspanning dragen samenwerkingspartners soms zelf direct bij aan onze doelstelling zonder onze tussenkomst. Deze bijdragen zijn niet zichtbaar in onze jaarrekening. Maar als deze aantoonbaar een gevolg zijn van onze inspanning, dan laten we die wel zien.