Onze missie

De Hartstichting heeft als missie ervoor te zorgen dat iedereen het optimale uit zijn hart kan halen, zodat iedereen uit het leven kan halen wat er in zit. Helaas ondervindt een toenemend aantal mensen dat de gezondheid van hun hart dit juist verhindert.

Om ieders hart zo gezond mogelijk te houden of te maken, werken wij aan concrete oplossingen. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk bouwen wij aan een hartgezonde samenleving. Daarnaast bouwen wij aan een hartveiliger Nederland. Dat kunnen wij niet alleen. We doen dat samen met vele Nederlanders: medewerkers, patiënten, naasten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners.

De feiten

Onbekendheid met of onbewustheid van gezondheidsrisico’s, én onze welvaart met een vaak ongezonde leefstijl als gevolg, leiden tot de volgende problemen:

1 op de 3 volwassen Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) heeft een hoge bloeddruk, en naar schatting weten 1,2 miljoen mensen dit zelf niet.

Bijna 1 op de 4 Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) heeft een verhoogd cholesterol, en bijna een miljoen mensen weten dit zelf niet.

Naar schatting weten 80.000 mensen niet dat ze hartritmestoornissen hebben, terwijl hartritmestoornissen het risico op een beroerte vergroten.

Veel mensen zijn erfelijk belast en lopen dus mogelijk een groter risico.

Bijna 1 op de 8 kinderen en 1 op de 2 volwassenen in Nederland is te zwaar.

Honderden kinderen beginnen wekelijks met roken.

Er leven ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte.

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

* ziektelast is wereldwijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te stellen en voortgang te meten.

Onze uitdaging

Nederland telt 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten. En dat aantal gaat de komende tien jaar stijgen als er geen actie wordt ondernomen. Naar verwachting zullen 1,9 miljoen mensen in 2030 te maken hebben met chronische hart- en vaatziekten. De ziektelast* van hart- en vaatziekten gaat in de komende jaren stijgen. Oorzaken daarvan zijn onder meer:

  • vergrijzing, hart- en vaatziekten komen veel voor bij oudere mensen;
  • de vele mensen die nu al een verhoogd risico hebben, zullen hart- en vaatziekten ontwikkelen;
  • mensen leven langer met een hart- of vaatziekte en krijgen meerdere aandoeningen.

Wat er moet veranderen

De verwachte stijging in ziektelast willen we afremmen, teneinde meer mensen het optimale uit het leven te kunnen laten halen. De belangrijkste uitgangspunten en aannames om dit te realiseren hebben we hieronder uiteengezet.


Voorkomen

De beste manier om het risico op hart- en vaatziekten laag te houden, is van jongs af aan gezond te leven: jong geleerd is oud gedaan. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl en gezonde keuzes helpt daarbij enorm.


Eerder opsporen

Door risico’s op hart- en vaatziekten eerder op te sporen en mensen aan te zetten tot het verlagen van hun risico, kunnen we voorkómen of uitstellen dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen en ziek worden.


Sneller handelen

Als we snel handelen in geval van een beroerte, hartinfarct of hartstilstand, kunnen we levens redden. Ook de kwaliteit van leven van een patiënt is gebaat bij een snelle behandeling, omdat we er onherstelbare schade mee kunnen beperken.


Beter en in een vroeg stadium behandelen

Met betere en vroegere behandelingen kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, voorkomen dat ze vroegtijdig sterven én het risico beperken dat iemand nogmaals een acute (en ernstigere) hart- of vaatziekte krijgt.


Iedereen kan iets doen

Willen we deze grote uitdaging tot een succes maken, dan is het belangrijk dat vele mensen zich daarvoor inspannen. Iedereen kan iets doen om het tij te keren. Als mensen zelf in actie komen, ontstaat er immers een sneeuwbaleffect. In actie komen kan door te zorgen voor je eigen hart(gezondheid) en door mee te doen met programma’s en acties van de Hartstichting.

Onze strategie tot 2030

Onze ambitie is om de verwachte stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten in 2030 te halveren, zodat een gezond hart voor iedereen binnen bereik komt en meer mensen langer leven in betere gezondheid. We kunnen dit alleen doen als:

• minder mensen risico lopen op een hart- of vaatziekte (denk aan hoge bloeddruk); • minder mensen een hart- of vaatziekte krijgen; • bij spoedsituaties sneller wordt gehandeld; • de behandelingen verder verbeteren.

Dit is een enorme opgave, die wij meetbaar maken voor onszelf en onze achterban.

Onze strategie voor het realiseren van onze ambitie rust op twee pijlers: eerder opsporen en oplossen én maximaliseren van betrokkenheid

Onze werkwijze

Om onze idealen te bereiken, werken we aan doelstellingen op de lange termijn. We stellen doelen, werken daar stapsgewijs naartoe en stellen onze aanpak bij aan de hand van monitoring, tussentijdse evaluaties, resultaten en kansen die zich voordoen. We trekken lering uit onze ervaringen over wat effectief en wat minder effectief is, en verwerken dit in de te nemen vervolgstappen. Zo zijn we in staat onze doelen op de korte termijn bij te stellen, zonder de doelstellingen op lange termijn uit het oog te verliezen. Uitgangspunt blijft immers dat we deze binnen de gestelde termijn, of mogelijk sneller, willen realiseren.

Pijler 1: Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Het is noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten en de risicofactoren in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen, dat wil zeggen sneller én effectiever!

Meer dan ooit zullen we ons toeleggen op het voorkomen van (meer) schade aan hart of vaten. Schade is helaas nu nog onherstelbaar, leidt tot beperkingen en tot weer nieuwe acute hart- of vaatziekten, tot ernstigere aandoeningen en uiteindelijk tot een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

Onze focus ligt op het halveren van de verwachte stijging van de ziektelast door harten vaatziekten in 2030. Hier besteden we onze tijd, geld en energie aan. Daarnaast houden we ook impact op de lange termijn voor ogen.

Dit doen we door ons samen met partners in alliantieverband in te zetten voor programma’s om de jeugd gezond op te laten groeien, zodat zij hun lage risico kunnen behouden voor de rest van hun leven.

We hebben een samenleving voor ogen die voldoet aan de volgende vier idealen:

  • iedereen een hartgezond leven,
  • iedereen kent z’n hart,
  • iedereen snelle hulp,
  • iedereen de beste behandeling.

Pijler 2: Maximaliseren van betrokkenheid

Hart- en vaatziekten eerder herkennen, opsporen en beter behandelen kunnen wij alleen bereiken met inspanning van heel veel mensen. Samen, met elkaar! Dat vraagt van ons dat wij de betrokkenheid van Nederland bij de gezondheid van ons hart maximaliseren.

Wij ervaren dat onze droom, een gezond hart voor iedereen, het Nederlandse publiek aanspreekt. Door consequent de urgentie ervan op een positieve manier te benadrukken en de relevante activiteiten en investeringen voor het voetlicht te brengen, zullen publiek, patiënten, professionals, onderzoekers, bedrijven, investeerders en beleidsmakers zich aan ons werk verbinden.

Wij werken aan het maximaliseren van de betrokkenheid vanuit de volgende twee doelen:

  • heel Nederland aanspreken en betrekken,
  • heel Nederland in actie voor gezonde harten.

Meerjarenplan

Bovenstaande strategie realiseren we in de periode 2018-2022. De meerjarenbegroting geeft aan hoe we de financiële bestedingen aan deze doelstellingen hebben toebedeeld. Deze bestedingen zijn gericht op het halveren van de stijging van de ziektelast van hart- en vaatziekten in 2030.

Om onze ambities te realiseren zullen we andere partijen moeten verleiden om bij te dragen (in tijd en geld) en zullen we tegelijkertijd voldoende inkomsten moeten genereren. Door de komende jaren intensief samen te werken kunnen we versnellen en meer impact realiseren. Dit betekent dat een belangrijk deel van de beoogde resultaten voor rekening komt van de partijen met wie we samenwerken. Door onze inspanning dragen samenwerkingspartners soms zelf direct bij aan onze doelstelling zonder onze tussenkomst. Deze bijdragen zijn niet zichtbaar in onze jaarrekening. Maar als deze aantoonbaar een gevolg zijn van onze inspanning, dan laten we die wel zien.