Meer mensen krijgen hartrevalidatie

Hartrevalidatie vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50 procent en de kans op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30 procent. Toch volgt naar schatting nog geen 40 procent van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. Van de patiënten met hartfalen neemt slechts 5 procent deel. Van de deelnemers geeft 25 procent naderhand aan een verhoogde kwaliteit van leven te hebben.

We willen dat meer hart- en vaatpatiënten hartrevalidatie volgen. Samen met patiëntenvereniging Harteraad hebben we drie oplossingen vastgesteld: het hartrevalidatieaanbod vergroten, zorgen voor meer deelnemers en zorgen dat mensen daarna ook een gezonde leefstijl volhouden.

Onze aanpak

De Hartstichting werkt aan een beter aanbod van hartrevalidatie en een hogere deelname. Hier is een brede samenwerking voor nodig. Daarom wordt hartrevalidatie een onderdeel van het ‘Deltaplan Hartfalen’, waarin we de problematiek van hartfalen met alle relevante partners op landelijk niveau aanpakken. We werken samen met Harteraad vanwege hun expertise en het belang van de betrokkenheid van patiënten. We kijken waar we elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld in ons netwerk en met communicatie. Harteraad neemt zitting in de werkgroep voor de herziening van de Richtlijn Hartrevalidatie. Deze werkgroep inventariseert jaarlijks het aanbod van hartrevalidatie en publiceert de cijfers. De Hartstichting subsidieert Harteraad om bij te dragen aan het oplossen van de knelpunten op het gebied van hartrevalidatie. Zo biedt Harteraad een service, waarbij uit het ziekenhuis ontslagen patiënten gebeld worden om onder andere hartrevalidatie te bespreken. Ook zet zij zich in om zo veel mogelijk beweegcoaches op te leiden, die hartpatiënten helpen na de revalidatie gezond gedrag vol te houden. Verder werkt Harteraad aan de bekendheid van tele-hartrevalidatie door patiënten via hun eigen kanalen te informeren. Omdat van de hartfalenpatiënten slechts 5 procent hartrevalidatie volgt, richt de Hartstichting zich vooral op deze groep.

Onze doelen

Dit hebben we bereikt in 2020

  • Inventarisatie van het aanbod van hartrevalidatie (met Harteraad).
  • Vragenlijst gestuurd aan alle hartrevalidatiecentra over het aanbod van tele-hartrevalidatie (met Harteraad).
  • Oproep om tele-hartrevalidatie aan te bieden en te volgen.

De invloed van corona Hartrevalidatie kon door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet in normale vorm doorgaan. Dit bood wel kansen voor het versnellen van de inzet van de digitale variant: tele-hartrevalidatie. Hartstichting en Harteraad hebben opgeroepen om dat te doen en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft aangegeven aan welke eisen dit zou moeten voldoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft tegelijkertijd besloten dat tijdens de pandemie tele-hartrevalidatie vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Mede op initiatief van de Hartstichting heeft een van ‘onze’ onderzoeksconsortia (BENEFIT) die telehartrevalidatie snel kunnen aanbieden. Van onze kant hebben we bijgedragen aan snelle en brede communicatie hierover. Tegelijkertijd heeft het consortium BENEFIT, dat zich bezighoudt met het onderzoeken en praktisch ondersteunen van het langer volhouden van gezond gedrag, hinder ondervonden door corona. Dit omdat onderzoek niet meer mogelijk was doordat de reguliere revalidatie werd gestopt.

Samenwerking We werkten samen met Harteraad, NVVC en onderzoeksconsortium BENEFIT.

Ons inzicht Deelname aan hartrevalidatie is al jaren een probleem, ondanks de bewezen effectiviteit. Het onderwerp heeft minder aandacht gekregen dan nodig was en de vooruitgang op dit terrein gaat ons nog niet hard genoeg, ondanks de goede stappen die we gezet hebben.

Conclusie We hebben ondanks de moeizame omstandigheden door corona veel bereikt. Het herzien van de richtlijn is een goede stap. Ons inzicht in de stand van zaken rondom hartrevalidatie draagt bij aan vervolgstappen. We passen onze inzichten ook toe op andere terreinen, zoals in de visie op digitale zorg voor hart- en vaatpatiënten die we schrijven met de NVVC, Harteraad en de Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHAG). We zijn trots op het versneld opzetten van telehartrevalidatie. Volgens de peiling die Harteraad eind 2020 heeft gedaan, biedt 50 procent van de revalidatiecentra het hartrevalidatieprogramma tenminste deels digitaal aan. Door het expliciet mee te nemen in het ‘Deltaplan Hartfalen’ hopen we op inzet van meerdere partners en versnelling.