In actie voor gezonde harten

Als Nederlanders zich verbonden voelen met hun eigen hart en met ons werk, kunnen we samen werken aan een hartgezonder Nederland. Door zelf goed voor hun eigen hart te zorgen, maar ook door ons te helpen te zorgen voor de harten van anderen. Ze kunnen dit doen door het geven van tijd, geld en/of aandacht. Onze overtuiging is dat iedereen iets kan doen om bij te dragen aan de missie waar wij voor staan ‘Iedereen een gezond hart’:

 • als particulier: bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger, als deelnemer aan een evenement of als donateur;
 • als bedrijf of organisatie: de Hartstichting gaat uit van een wederkerige samenwerking, waarbij zowel de doelstellingen van de Hartstichting alsook de doelstellingen van het bedrijf worden versterkt. Deze bijdrage kan zijn: een financiële bijdrage, toegang tot achterban, expertise, mankracht, het beschikbaar stellen van merken, mediakanalen, netwerken en locaties, of een andere vorm van een bijdrage in natura.

Daarom brengen we heel Nederland in beweging. We doen dit door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeften van diverse doelgroepen. We betrekken mensen door ze aan te zetten tot deelname aan onder meer aansprekende acties en evenementen. We doen zelf wat we kunnen en betrekken uiteenlopende organisaties om te helpen. Zo creëren we extra maatschappelijke bijdragen. Betrokkenheid leidt zodoende tot meer dan alleen voldoende financiële middelen om aan onze doelen te besteden.

Betrokkenen en donateurs

De situatie nu

Willen we onze ambitieuze doelen halen, dan is de betrokkenheid en inzet van velen nodig. Met onze campagnes en voorlichting willen we mensen raken en interesseren om dit vervolgens verder concreet te maken tot (langdurige) betrokkenheid. We vergroten de betrokkenheid van Nederland bij onze doelen door zo veel mogelijk mensen, initiatieven en organisaties te verbinden en te mobiliseren. Zo brengen wij concrete oplossingen sneller dichterbij. Om onze doelen te verwezenlijken hebben we de steun van honderdduizenden donateurs, tienduizenden vrijwilligers, honderden onderzoekers en zorgprofessionals en bedrijven nodig.

Wat willen we verbeteren

Wij doen ons best om (online) onze doelgroepen verder uit te breiden en te informeren met relevante informatie en te stimuleren tot een hartgezonde leefstijl, zodat zij zich met ons en onze doelen verbonden voelen. We willen laten zien hoe en waaraan zij bijdragen en wat we met hun hulp bereiken. Uit onze (klant)onderzoeken blijkt dat onze betrokkenen en donateurs ons goed waarderen. Dit geldt voor al onze kanalen. Uiteraard besteden wij continu aandacht aan een hoge klantwaardering en werken we altijd aan verdere verbetering.

Dit hebben we bereikt in 2020

 • Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel om onze missie ‘Iedereen een gezond hart’ dichterbij te brengen. In 2020 hebben wij in de particuliere markt een positieve ontwikkeling in de inkomsten bereikt. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar onze jaarrekening.
 • Speciale aandacht verdiende dit jaar de campagne rondom het corona hartonderzoek. Dat resulteerde in het ruimschoots behalen van het streefbedrag voor dit onderwerp.
 • Daarnaast ondernamen we ook dit jaar weer meerdere activiteiten om online binding aan te gaan met het publiek op basis van actuele en informatieve onderwerpen. Dat resulteerde in totaal in 149.559 nieuwe klantcontacten (39.000 meer dan in 2019) die online aanvragen deden bij ons zoals voor bijvoorbeeld het ‘Feel Good Magazine’, het ‘Beroerte Alarm Pakket’ of het gebruik van de ‘BMI-meter’. Anderen deden mee aan een winactie of een online kennisquiz. Daarnaast kregen we hiervan ruim 8.000 mensen in beweging als deelnemer aan de ‘Hartchallenge’, we riepen Nederlanders op om mee te doen aan een 5-dagen ‘SMS challenge’ of om een eigen challenge te starten. In deze challenge helpt de Hartstichting met tips en oefeningen om (hart)gezond te blijven door goed te eten, te blijven bewegen en te ontspannen.
 • Onze goed gelezen online nieuwsbrieven Gezond Online (over hartgezonde leefstijl) en Hartslag Online (over onderzoeksactiviteiten) konden dit jaar rekenen op 103.000 nieuwe aanmeldingen. Met deze nieuwsbrieven houden wij donateurs en geïnteresseerden op de hoogte van voortgang en ontwikkelingen.
 • De online inkomsten via hartstichting.nl zijn met zes procent gestegen ten opzichte van 2019.
 • Op hartstichting.nl ontwikkelden we dit jaar de module ‘Slim schenken’ voor de doelgroep periodieke schenkers. Hiermee ziet een donateur in een online tool eenvoudig hoe schenken met belastingvoordeel werkt. Dat resulteerde in groei van deze manier van bijdragen.
 • Wij vinden het belangrijk om onze donateurs betrokken te houden en te blijven informeren. In ons Direct Mail contact informeren wij klanten over ontwikkelingen en combineren wij dit (niet altijd) met een giftverzoek. We hebben er voor gekozen dit jaar nog beter aan te sluiten op de actualiteit (corona), de mailings nog aansprekender te maken en voor bijvoorbeeld bijzondere gevers hebben we meer gebruik gemaakt van voortgangsrapportages in direct mailings. Zo konden deze groepen zich in grotere mate verbinden met de Hartstichting. Het zorgde voor een stijging van de bijdragen.
 • Voor de groep mensen die heeft aangegeven (te overwegen) de Hartstichting te steunen via hun testament, hebben we twee mooie online bijeenkomsten georganiseerd. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw magazine met informatie over het werk van de Hartstichting en nalaten. In de laatste maand van het jaar voerden we een kleine campagne waarbij geïnteresseerden het magazine konden aanvragen. In 2021 gaan we hiermee verder.

De invloed van corona In een jaar waarin we te maken kregen met corona en de bijbehorende maatregelen, hebben we onze fondsenwervende activiteiten gedeeltelijk aan moeten passen aan deze nieuwe realiteit. We hebben de inhoud van onze communicatie aangepast en daarin het ‘corona hartonderzoek’ centraal gezet. De huis-aan-huis donateurswerving hebben we enkele maanden uitgesteld. Ook hebben we pas op de plaats gemaakt met onze communicatie over nalaten. Dit leek ons gepast gezien het sentiment dat leefde in de samenleving en wat er van burgers in algemene zin gevraagd werd. De wervingssector heeft zich ondertussen snel aangepast aan de nieuwe normen voor publiekscontact vanuit de coronamaatregelen, en deze zijn direct en zorgvuldig toegepast sinds de heropstart van donateurswerving huis-aanhuis vanaf de tweede helft van het jaar. Denk bijvoorbeeld aan voorzorgsmaatregelen als een rode loper van 1,5 meter die de wervers uitrollen om de afstand richting de klant aan te houden.

Ons inzicht Ook al groeien de inkomsten uit donaties via hartstichting.nl elk jaar, in de totale inkomsten van de Hartstichting spelen ze een bescheiden rol. En dit terwijl Nederlanders meer en meer online tijd en geld besteden. In 2021 gaat de Hartstichting experimenteren met nieuwe online doneermogelijkheden om te leren waar het publiek behoefte aan heeft. Doel hiervan is dat de online inkomsten uit donaties via hartstichting.nl op termijn groeien en een belangrijk onderdeel vormen van de donatieinkomsten.

Conclusie We willen een zo sterk mogelijke band opbouwen met onze relaties, met Nederland. Het dichterbij brengen van de ambitie om hart- en vaatziekten eerder te herkennen, op te sporen en beter te behandelen kunnen wij alleen met inspanning van heel veel mensen bereiken. Heel Nederland moet meedoen, waarbij mensen op verschillende manieren kunnen bijdragen. Dat gaat van goed voor de eigen gezondheid zorgen tot actief bijdragen aan oplossingen voor hart- en vaatziekten. In 2020 is het ons gelukt daar succesvolle resultaten in neer te zetten samen met het publiek. Het is prachtig dat de steun van Nederland aan de activiteiten van de Hartstichting ook in financiële zin, ondanks alle aanpassingen die nodig waren vanwege het uitzonderlijke jaar waarin corona zo een grote rol speelde, onverminderd bleek. Misschien ook omdat het belang van goede gezondheid, juist in deze tijd, ons allemaal zo raakt.

Vrijwilligers en deelnemers aan evenementen

De situatie nu

De Hartstichting kan rekenen op de steun en inzet van gedreven vrijwilligers. Zij komen in actie bij de collecte, bij evenementen en tal van andere activiteiten. Zonder deelnemers geen evenementen, dus ook deze groep is onmisbaar. Zowel voor de vrijwilligers als voor de deelnemers was 2020 een apart en moeilijk jaar. Er werd veel flexibiliteit, creativiteit en soms vooral geduld gevraagd. Ondanks dat hebben we samen mooie resultaten behaald.

Deelnemers Hartstocht

Dit hebben we bereikt in 2020

 • De collecte vond vooral online plaats, omdat deze door corona niet huis-aan-huis kon doorgaan. In drie weken tijd hebben we de opzet van de collecte volledig omgevormd en aangepast naar een 100 procent digitale collecte met een resultaat van € 453.000,- aan inkomsten.
 • Samen met Reuma Nederland en het Longfonds is er een inhaalcollecte georganiseerd in oktober. Totale inkomsten voor de Hartstichting € 192.000,-.
 • De ‘Hartstocht’ is als nieuw ‘coronaproof’ evenement gelanceerd als alternatief voor de jaarlijkse 11Strandentocht. 4771 deelnemers brachten in totaal het fantastische bedrag van € 339.000,- bijeen.
 • We hebben een nieuw fondsenwervend evenement gelanceerd: Tough 1000 met een opbrengst van € 75.000,-
 • Ruim 400 deelnemers aan het kite-event ‘Hoek tot Helder’ hebben tot nu toe bijna € 535.000,- opgehaald. Ondanks dat het evenement door corona is verplaatst naar 2021, hebben zij al veel sponsorgeld opgehaald.
 • Diverse bijeenkomsten voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden in nalatenschappen kregen een succesvol online alternatief.

De invloed van corona Door corona hebben we veel evenementen en acties moeten verplaatsen (onder andere Cycle voor je Hart en Hoek tot Helder) of er een coronaproof alternatief voor moeten bedenken (zoals de 11Strandentocht, bijeenkomsten, het Harten Diner en Tough 1000). Voor de betrokken vrijwilligers en deelnemers was dit jammer.

Ons inzicht Voor bijeenkomsten blijft de digitalisering doorgaan, waarbij de Hartstichting in het ‘nieuwe normaal’ een mix van online en offline activiteiten aanbiedt. Dit draagt bij aan het betrekken van heel Nederland bij de doelstellingen van de Hartstichting.

Conclusie 2020 was bij aanvang een jaar met een gevarieerd aanbod van evenementen en acties om heel Nederland te betrekken bij het werk van de Hartstichting en geld op te halen voor levensreddend onderzoek. Helaas heeft corona veel invloed gehad op de planning en resultaten van 2020.

Bedrijven en relaties

Samenwerking met partners

De Hartstichting zoekt actief naar mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken en erkent dat samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijke component hiervan kan zijn. De Hartstichting is blijvend op zoek naar uitbreiding van relaties en binding met het bedrijfsleven, individuele sponsoren en anderen. De doelstelling van de Hartstichting is de groei van de ziektelast in 2030 te halveren door betrokkenheid te vergroten en hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te lossen. Bij activiteiten met het bedrijfsleven wordt geredeneerd vanuit de impact op deze reductie en worden belangen en risico’s nauwkeurig afgewogen.

Exterion Media Via deze marktleider op het gebied van (digitale) buitenreclame hebben wij van januari tot en met april kosteloos gebruik kunnen maken van hun digitale abri’s. Met ruim 2.600 schermen verspreid over heel Nederland hebben wij hierdoor landelijke bekendheid kunnen creëren.

Van Lanschot Kempen Met Van Lanschot Kempen hebben we diverse meetings gehouden en de mogelijke terreinen van samenwerking besproken. 2020 was ondanks corona een ‘redelijk goed’ jaar als we kijken naar de resultaten.

Menzis Met Menzis hebben we samengewerkt om mensen op te sporen met een hoge bloeddruk. Menzis heeft de campagne een groter bereik gegeven door het belang van jaarlijks bloeddruk meten richting haar klanten onder de aandacht te brengen. Dat sluit goed aan bij de visie en missie van Menzis om de leefkracht van ieder mens te verbeteren. Met het bereiken van relaties en klanten voegt Menzis een groot bereik toe aan de campagne. Bij het vergroten van bewustzijn is het van belang dat consumenten op verschillende plekken steeds dezelfde boodschap lezen en horen. Daar helpt Menzis bij. Via SamenGezond, het gezondheidsprogramma van Menzis, was het tevens mogelijk om eenvoudig een bloeddrukmeter te bestellen om zo thuis je bloeddruk te meten. De Hartstichting is kennispartner van SamenGezond, het gezondheidsprogramma dat mensen dagelijks helpt gezonde keuzes te maken om zo hun leefstijl te verbeteren en langer gezonder te leven.

Philips Met Philips werken we al meerdere jaren samen om Nederland ‘Hartveiliger’ te maken. Samen hebben we activiteiten ondernomen die onder meer bijdragen aan ons streven zo veel mogelijk 6-Minutenzones in Nederland te realiseren, vooral in buurten. Dat hebben we ook in 2020 gedaan. Daarnaast zetten we de brede medisch-technische expertise van Philips in op meerdere onderwerpen, zoals het opsporen van mensen met hartfalen. Tevens hebben we een succesvolle aanvraag ingediend bij de Philips Foundation voor een gezamenlijk project om een nieuwe app te ontwikkelen die mensen kan helpen bij het registreren van vage klachten. Wanneer dit meegenomen wordt in een gesprek met de huisarts, kan het stellen van de juiste diagnose makkelijker worden.

ProRail en NS Door bij alle 400 treinstations minimaal één AED 24/7 beschikbaar te stellen en deze aan te melden bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu, willen ProRail en NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Zo willen zij de overlevingskans vergroten van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen, en ondersteunen zij de Hartstichting bij het hartveiliger maken van Nederland. Dit omvangrijke project is gestart in 2020.

Upfield Upfield en de Hartstichting werken al jarenlang samen om Nederland hartgezonder te maken. Samen ondernemen we activiteiten om gezond gedrag te stimuleren en mensen bewust te maken van een gezondere leefstijl. Upfield is, onder de merknaam Becel, sponsor van de 11Strandentocht. In 2020 vond de 11Strandentocht in aangepaste vorm plaats onder de naam ‘Hartstocht’.

Dit hebben we bereikt in 2020

 • Exterion Media: in totaal hebben wij meer dan 63 miljoen contacten gerealiseerd.
 • Van Lanschot Kempen: we hebben een podcast en een webinar ‘Hart voor de Zorg’ gemaakt, waarbij een arts en cardioloog in gesprek gingen over corona en hart- en vaatziekten. In totaal keken hier 489 mensen naar. Verder hebben 76 medewerkers meegedaan aan de Hartstocht, de opbrengst vanuit de Foundation was € 5.000,-. Ook volgen medewerkers een reanimatietraining (zo’n 100 medewerkers per jaar).
 • Menzis: een belangrijke aanvullende verspreiding van onze boodschap op het gebied van bloeddruk meten onder alle verzekerden en medewerkers van Menzis en SamenGezond.
 • Philips: we hebben het project BuurtAED afgerond en bij een reeds betrokken derde partij geborgd voor de komende periode. We hebben een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en succesvol afgerond bij de Philips Foundation. We hebben een subsidie ontvangen ter waarde van ruim € 178.000,- voor een gezamenlijk project om een nieuwe app te ontwikkelen voor het opsporen van mensen met hartfalen.
 • ProRail en NS: de Hartstichting heeft als kennispartner een actieve rol gehad in het schrijven van het aanbestedingsdocument voor de aanschaf en plaatsing van in totaal 715 AED’s. Hiervan worden er 450 geplaatst op stations waar deze nog niet aanwezig waren. Het persbericht met de aankondiging van de aanbesteding kreeg veel landelijke media-aandacht. Naar verwachting worden de eerste AED’s medio 2021 geplaatst.
 • Upfield: met in totaal meer dan 4.750 deelnemers was de eerste editie van de Hartstocht een succes. Upfield heeft bijgedragen door 4.750.000 kuipjes margarine te produceren ter promotie van het evenement. Ook zorgde Upfield voor aandacht op de winkelvloer, advertenties in supermarktbladen, ondersteunde met een online- en social-mediacampagne en heeft in samenwerking met Albert Heijn een donatieactie opgezet die nog eens € 110.000,- extra heeft opgeleverd, bovenop het bedrag van € 269.846,20 dat werd ingezameld door alle deelnemers. Alle opbrengsten van het evenement waren bestemd om belangrijk onderzoek te bekostigen naar de nog onbekende effecten van corona op hartpatiënten.

De invloed van corona

 • Exterion Media: we hebben de digitale abri’s vanaf april gebruikt om in april alle Nederlanders een ‘Hart onder de riem’ te kunnen steken.
 • Van Lanschot Kempen: helaas konden de beoogde bloeddrukmetingen (1.100) op de werkvloer niet doorgaan.
 • Menzis: het fysiek meten van bloeddruk van medewerkers kon door corona niet doorgaan.
 • Upfield: omdat de 11Strandentocht in de bestaande vorm niet kon doorgaan, is samen met het team van Upfield de Hartstocht opnieuw uitgevonden. Op 3 oktober vond de allereerste editie plaats in de vorm van een wandelevenement van en naar je eigen voordeur, volledig coronaproof.

Samenwerking met midden- en kleinbedrijf

De situatie nu

We willen bedrijven betrekken bij ons werk en ze voor lange tijd aan ons binden. Daarom hebben we in 2018 het programma ‘Hart voor de Zaak’ ontwikkeld. We laten bedrijven kennismaken met ons werk en zij kunnen meedoen aan het thema dat hen aanspreekt. Op onze beurt geven we bedrijven iets terug dat relevant voor ze is. Met het verzilveren van deze ‘givebacks’ dragen de bedrijven bij aan het behalen van onze inhoudelijke doelstellingen en helpen wij hen bij het hartveiliger en gezonder maken van hun bedrijf en medewerkers.

Dit hebben we bereikt in 2020

We hebben 133 nieuwe ‘Hart voor de Zaak-partners’ mogen verwelkomen! Dertien van hen werden ‘(corona)onderzoekspartner’, 51 stroomden in als ‘preventiepartner’ en 69 als ‘reddingspartner’. Als ‘onderzoekspartner’ levert een bedrijf een belangrijke bijdrage aan hart- en vaatonderzoek. Een ‘reddingspartner’ zet zich in voor een hartveilige omgeving. Het bedrijf en de medewerkers zijn goed voorbereid op een hartstilstand in de buurt. Als ‘preventiepartner’ draagt een bedrijf bij aan ons werk en het voorkomen van hart- en vaatziekten door zich in te zetten voor een gezond hart voor de medewerkers.

De invloed van corona De gesprekken met potentiële partners konden niet meer face to face plaatsvinden, maar online via een afspraak. Het was fijn te zien dat ondernemers ondanks de hectische tijden toch tijd voor ons hebben vrijgemaakt en zich betrokken voelen bij ons werk.

Ons inzicht We gaan het programma ‘Hart voor de Zaak’ optimaliseren. We willen de partners nog meer en beter betrekken bij ons werk en ze handvatten geven om hun medewerkers te betrekken. Ook gaan we een LinkedIn-platform inrichten, zodat zij met elkaar kunnen netwerken en wij hen kunnen voorzien van nuttige informatie over belangrijke thema’s van de Hartstichting.

Maatschappelijke output

De Hartstichting werkt veel samen met partners en partijen om haar maatschappelijke bijdrage te vergroten. Een initiatief of interventie van de Hartstichting, direct verband houdend met een maatschappelijke bijdrage aan de beoogde doelstellingen van de Hartstichting maar niet weer te geven in de jaarrekening, noemen we maatschappelijke output. Dit is het geval als de Hartstichting in economische en juridische zin geen begunstigde is van deze maatschappelijke output, terwijl deze wel bijdraagt aan onze doelstellingen. Hieronder geven we een overzicht van de gerealiseerde maatschappelijke output in 2020. In 2020 is in totaal € 5,9 miljoen aan maatschappelijke output gerealiseerd. Dit is een daling ten opzichte van 2019 met bijna € 9,5 miljoen. Dit komt vooral doordat door de coronacrisis bedrijven en instellingen minder tijd en geld beschikbaar hadden voor nieuwe initiatieven en projecten.

Onderstaande tabel geeft het percentage doelbestedingen inclusief de maatschappelijke output van 2019 en 2020.