Onze droom: een gezond kloppend hart voor iedereen!

De Hartstichting stáát voor een gezond kloppend hart voor iedereen, zodat elke burger alles uit het leven kan halen. Helaas ondervindt een toenemend aantal mensen dat de gezondheid van hun hart juist dat verhindert.

Onze droom: een gezond kloppend hart voor iedereen!

De Hartstichting stáát voor een gezond kloppend hart voor iedereen, zodat elke burger alles uit het leven kan halen. Helaas ondervindt een toenemend aantal mensen dat de gezondheid van hun hart juist dat verhindert.

Wij werken aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of te maken. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk bouwen wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met Nederland, met medewerkers, patiënten, naasten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners.


De Hartstichting staat midden in de samenleving, zodat we samen met alle betrokkenen hart- en vaatziekten kunnen verslaan. Onze droom: ervoor zorgen dat iedereen het maximale uit het leven kan halen met het hart als motor. Een gezond kloppend hart voor iedereen!

De feiten

Op dit moment in Nederland...

...is bijna 1 op de 8 kinderen en 1 op de 2 volwassenen te zwaar

...beginnen wekelijks honderden kinderen met roken

...heeft bijna 1 op de 4 Nederlanders een verhoogd cholesterol, en weet bijna een miljoen mensen dit zelf niet

...heeft 1 op de 3 volwassen Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) een hoge bloeddruk, en weet naar schatting 1,2 miljoen mensen dit zelf niet

...weten naar schatting 80.000 mensen niet dat ze hartritmestoornissen hebben, waardoor hun risico op een beroerte toeneemt

...zijn er veel mensen die mogelijk erfelijk belast zijn en dus een groter risico lopen

...leven er ruim 1,4 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte

...worden elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand

* ziektelast is wereldwijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te stellen en voortgang te meten

Onze uitdaging

Het aantal hart- en vaatpatiënten in Nederland bedraagt nu 1,4 miljoen. Het aantal mensen dat te maken krijgt met chronische hart- en vaatziekten zal in 2030 naar verwachting gestegen zijn naar 1,9 miljoen. Daar komt bij dat ook de ziektelast* van hart- en vaatziekten in totaal de komende jaren sterk gaat stijgen. Oorzaken zijn onder meer:

 • vergrijzing, hart- en vaatziekten komen veel voor bij oudere mensen;
 • de vele mensen die nu al een verhoogd risico hebben, zullen hart- en vaatziekten ontwikkelen;
 • mensen leven langer met een hart- of vaatziekte en krijgen daardoor ook meerdere aandoeningen.

Onze ambitie in 2030

Naast veel meer hart- en vaatpatiënten gaat de ziektelast van hart- en vaatziekten tot 2030 dus sterk stijgen. Deze uitdaging gaan we als volgt aan:


Onze ambitie is het halveren van de verwachte stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten in 2030, zodat een gezond kloppend hart voor iedereen binnen handbereik komt en meer mensen langer leven in betere gezondheid.


Dit is een enorm grote ambitie. We hebben deze uitgedrukt in ziektelast, zodat we de vooruitgang meetbaar maken en kunnen monitoren. Onze ambitie is de grote aanjager voor onze nieuwe strategie 2018-2022.

Onze strategie voor het realiseren van onze ambitie: twee pijlers: eerder opsporen en oplossen én maximaliseren van betrokkenheid

Onze uitgangspunten


De belangrijkste uitgangspunten en aannames bij hoe we onze ambitie willen realiseren zijn:


Eerder opsporen

Door risico’s op hart- en vaatziekten eerder op te sporen en mensen aan te zetten tot het verlagen van hun risico, kunnen we voorkómen of uitstellen dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen en ziek worden.


Sneller/eerder behandelen

Als we nog sneller de behandeling van (acute) hart- en vaatziekten starten, kunnen we levens redden. En de kwaliteit van leven van een patiënt zo goed mogelijk houden, omdat we door snelle behandeling de (onherstelbare) schade die door hart- en vaatziekten ontstaat, beperken.


Beter behandelen

Met betere behandelingen kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, voorkomen dat ze vroegtijdig sterven, en het risico beperken dat iemand nogmaals een acuut (en ernstiger) hart- of vaatziekte doormaakt.


Voorkomen

De beste manier om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen, is als kinderen leren gezond te leven: jong geleerd is oud gedaan.


Iedereen kan iets doen

Als we onze ambitieuze doelstelling willen halen, dan is de betrokkenheid en inzet van velen nodig. Als mensen zelf in actie komen ontstaat er immers een sneeuwbaleffect. In actie komen kan door voor de eigen hartgezondheid te zorgen en door mee te doen met programma’s en acties van de Hartstichting.


Als we mensen willen motiveren om in actie te komen, dan zullen we ze op een inspirerende en persoonlijke manier moeten aanspreken.

Met het oog op het groeiend aantal patiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen gaan behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en preventie. Dit is de eerste pijler van onze strategie.

Om onze droom waar te maken, doen wij er alles aan om de betrokkenheid van Nederland bij onze doelen te maximaliseren. Daarom verbinden en mobiliseren wij zo veel mogelijk mensen, initiatieven en organisaties. Zo brengen wij concrete oplossingen sneller dichterbij. Dit is de tweede pijler van onze strategie.

Pijler 1: Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Het is noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten en de risicofactoren in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen: met ‘beter’ bedoelen we sneller én effectiever!


Meer dan ooit zullen we ons toeleggen op het voorkomen van (meer) schade aan hart of vaten. Schade is helaas nu nog onherstelbaar, leidt tot beperkingen en tot weer nieuwe acute hart- of vaatziekten, tot ernstigere aandoeningen en uiteindelijk tot een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Naast de focus op het halveren van de verwachte stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten in 2030 - waar we veel van onze tijd, geld en energie aan besteden - houden we ook de impact op lange termijn voor ogen. Dit doen we door ons samen met partners in alliantieverband in te zetten voor twee programma’s om de jeugd gezond op te laten groeien.


Daarbij hebben wij vier duidelijke doelen voor ogen. Een samenleving waarin:

 • iedereen gezond is;
 • niemand wordt overvallen door een hart- of vaatziekte;
 • iedereen op tijd wordt behandeld voor een hart- of vaatziekte;
 • iedereen de beste behandeling krijgt.

Pijler 2: Maximaliseren van betrokkenheid

Hart- en vaatziekten eerder herkennen, opsporen en beter behandelen kunnen wij alleen bereiken met inspanning van heel veel mensen. Samen, met elkaar! Het vraagt van ons dat wij de betrokkenheid van Nederland maximaliseren.


Wij geloven erin dat onze droom, een gezond kloppend hart voor iedereen, het Nederlandse publiek aanspreekt. Door consequent de urgentie ervan op een positieve manier te beklemtonen en de relevante activiteiten en investeringen voor het voetlicht te brengen, zullen publiek, patiënten, professionals, onderzoekers, bedrijven/investeerders en beleidsmakers zich aan ons werk verbinden. Dat is ons doel bij het maximaliseren van betrokkenheid.


De komende periode werken wij aan het betrekken van heel Nederland met de volgende drie doelen:

 • een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk;
 • een sterke band voor het leven: klantgericht, relevant en op maat;
  Nederland betrokken: meer mensen zijn betrokken én grotere betrokkenheid.

Meerjarenplan

Bovenstaande strategie wordt gerealiseerd in de periode 2018-2022. De meerjarenbegroting geeft aan hoe we de financiële bestedingen aan de doelstelling financieren. Deze bestedingen zijn gericht op het halveren van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten.

Onze doelstellingen zijn ambitieus. Om die te realiseren zullen we meer inkomsten moeten genereren. In vier jaar tijd willen we de inkomsten met ruim 25 procent laten stijgen en zal een steeds groter deel van onze inkomsten aan onze doelstelling worden uitgegeven, maar dan nog kunnen we de groei van de ziektelast maar met 20 procent beperken. Voor de extra 30 procent vermindering van de groei van de ziektelast hebben we andere partijen nodig. Door de komende jaren intensief samen te werken kunnen we versnellen en meer impact realiseren. Dit betekent dat een belangrijk deel van de impact die we willen realiseren voor rekening komt van de partijen met wie we samenwerken.