Nederland betrokken: meer mensen betrokken én grotere betrokkenheid

Betrokkenheid slaat op al die Nederlanders die zich verbonden voelen met het werk van de Hartstichting. Mensen en organisaties die hun vitaliteit en gezondheid serieus nemen, interesse hebben in hart en vaten, besef hebben van de urgentie en bereid zijn tijd, geld, data en aandacht te geven. Mensen die zich vanuit verwantschap een of meer keren per jaar inzetten om onze doelen te bereiken, als vrijwilliger of beroepsmatig.

Onze overtuiging is dat iedereen iets kan doen: of je nu bijdraagt met een Tikkie-donatie, je hartslag deelt met de wetenschap, een halve marathon rent, de ambulance alarmeert als je een beroerte of hartinfarct bij een voorbijganger herkent, van Hoek tot Helder kitesurft, als Tweede Kamerlid stemt voor gezondere producten, je als wethouder inspant voor hartveilige buurten, speeltuinen rookvrij maakt, de medewerkers van je bedrijf hun bloeddruk laat meten, reanimatielessen verzorgt, als burgerhulpverlener actief bent of de collecte in jouw buurt organiseert.


Wij doen ons best om zo veel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken om zo grote stappen vooruit te zetten.

Activiteiten en resultaten 2018

De financiële doelstellingen bij particulieren en bedrijven zijn niet gehaald. De totale inkomsten uit giften en donaties van particulieren zijn iets achtergebleven door onder andere een tegenvallend programma voor klein-MKB. Eind 2018 is dit programma tijdelijk stopgezet en zijn we een klantonderzoek gestart om inzicht in de oorzaken te krijgen en daar in 2019 van te profiteren.

De netto-instroom van machtigers is per saldo negatief. Reden hiervoor is het effect van afgeschaalde aantallen in face-to-face werving. De lagere resultaten op machtigers zijn deels gecompenseerd door een hoger resultaat uit losse giften.

Op het gebied van major donors/vermogensfondsen hebben we meer dan de begrote inkomsten gerealiseerd, door nieuwe major donors en contracten met onder andere de vermogensfondsen van de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Philips Foundation en door verschillende ongeoormerkte giften.

De lager dan begrote baten van bedrijven zijn de uitkomst van financiële waardering van de baten in natura. Dit heeft mutatis mutandis geen effect op het uiteindelijke financiële resultaat, omdat de daaraan verbonden lasten in natura in gelijke mate worden aangepast. Belangrijker dan de financiële waardering van baten in natura is de impact die we realiseren door samenwerking (met bedrijven).

De collecte-inkomsten vielen in 2018 tegen, doordat de wervingscampagne van nieuwe collectanten niet goed aansloeg. Hierdoor zijn er minder collectanten de straat op gegaan. Tijdens de collecte hebben we een aantal vernieuwingen getest. Zo hebben we Tikkie/QR iDeal-codes op de collectebus getest als alternatief voor contant geld. In 2019 zullen we dit continueren.

In 2018 heeft de tweede editie van de 11strandentocht plaatsgevonden, met meer dan 1.000 deelnemers. We hebben tevens meerdere nieuwe evenementen, zoals de TriHartlon, Hartverwarmend theater (Strandfestival ZAND) en Fietsende Vrienden (Vliegende Vrienden) gelanceerd. Een groot succes is HoekTotHelder, een kitesurfevent. De inkomsten van dit event zijn ten opzichte van voorgaand jaar meer dan verdrievoudigd. Helaas werkte het weer niet mee, waardoor het daadwerkelijke event pas naar verwachting in de eerste helft van 2019 kan plaatsvinden.

In 2018 hebben meerdere partners campagne voor ons gevoerd. Unilever heeft een cholesterolcampagne gevoerd, waarin actief naar de Hartstichting verwezen werd. En Opel en Feyenoord zijn een campagne gestart om AED’s te spotten. Ook zijn we een samenwerking met Philips aangegaan met als hoofddoel de realisatie van voldoende AED’s in Nederland. Philips heeft actief bijgedragen aan de BuurtAED-campagne. Door deze succesvolle campagne is er meer dan 1,1 miljoen euro aan crowdfunding gerealiseerd door 33.900 donateurs en ruim 2.200 gestarte en 694 afgeronde acties.