Onze droom: een gezond hart voor iedereen!

De Hartstichting stáát voor een gezond kloppend hart voor iedereen, zodat elke burger alles uit het leven kan halen. Helaas ondervindt een toenemend aantal mensen dat de gezondheid van hun hart juist dat verhindert.

Onze droom: een gezond hart voor iedereen!

De Hartstichting heeft als missie om ervoor te zorgen dat iedereen het optimale uit zijn hart kan halen, zodat hij uit het leven kan halen wat er in zit. Helaas ondervindt een toenemend aantal mensen dat de gezondheid van hun hart dit juist verhindert.

Om ieders hart zo gezond mogelijk te houden of te maken, werken wij aan concrete oplossingen. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk bouwen wij aan een hartgezonde samenleving. Daarnaast bouwen wij aan een hartveiliger Nederland. Dat kunnen wij niet alleen.

We doen dat samen met Nederland: van medewerkers, patiënten, naasten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers tot business partners. De Hartstichting staat met deze aanpak midden in de samenleving, om samen met alle betrokkenen hart- en vaatziekten te kunnen verslaan.

De feiten

Onbekendheid met of onbewustheid van gezondheidsrisico's, én onze welvaart met een soms ongezonde levensstijl als gevolg, leiden tot de volgende problemen:

Bijna 1 op de 8 kinderen en 1 op de 2 volwassenen in Nederland is te zwaar.

Honderden kinderen beginnen wekelijks met roken.

Bijna 1 op de 4 Nederlanders heeft een verhoogd cholesterol, en bijna een miljoen mensen weet dit zelf niet.

1 op de 3 volwassen Nederlanders (tussen 30 en 70 jaar) heeft een hoge bloeddruk, en naar schatting weten 1,2 miljoen mensen dit zelf niet.

Naar schatting weten 80.000 mensen niet dat ze hartritmestoornissen hebben, waardoor het risico op een beroerte toeneemt.

Er zijn veel mensen erfelijk belast die dus mogelijk een groter risico lopen zonder dit te weten.

Er leven ruim 1,55 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte.

Elke week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

* ziektelast is wereldwijd een gangbare maat die aangeeft hoeveel gezonde levensjaren er verloren gaan in de populatie door vroegtijdige sterfte of door te leven met een hart- of vaatziekte. Het gebruik van ziektelast helpt ons om meetbare doelen te stellen en voortgang te meten

Onze uitdaging

Nederland telt 1,55 miljoen hart- en vaatpatiënten. En dat aantal gaat de komende tien jaar stijgen als er geen actie wordt ondernomen. Naar verwachting zullen 1,9 miljoen mensen in 2030 te maken hebben met chronische hart- en vaatziekten. De ziektelast* van hart- en vaatziekten gaat in de komende jaren stijgen. Oorzaken daarvan zijn onder meer:

  • vergrijzing, hart- en vaatziekten komen veel voor bij oudere mensen;
  • de vele mensen die nu al een verhoogd risico hebben, zullen hart- en vaatziekten ontwikkelen;
  • mensen leven langer met een hart- of vaatziekte en krijgen daardoor ook meerdere aandoeningen.

Onze ambitie in 2030

Met de stijging van het aantal hart-en vaatpatiënten en de ernst van hun aandoeningen in 2030, staan wij als Hartstichting en als samenleving voor een belangrijke uitdaging.

Onze ambitie is om de verwachte stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten in 2030 te halveren, zodat een gezond hart voor iedereen binnen bereik komt en meer mensen langer leven in betere gezondheid.

Dit is een enorme opgave, die wij meetbaar willen maken voor onszelf en onze achterban. Om te weten of we onze strategie realiseren, drukken wij deze uit in ziektelast.

Onze strategie voor het realiseren van onze ambitie: twee pijlers: eerder opsporen en oplossen én maximaliseren van betrokkenheid

Onze uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten en aannames om onze ambitie te kunnen realiseren hebben we hieronder uiteengezet.


Eerder opsporen

Door risico's op hart- en vaatziekten eerder op te sporen en mensen aan te zetten tot het verlagen van hun risico, kunnen we voorkómen of uitstellen dat mensen hart- en vaatziekten ontwikkelen en ziek worden.


Sneller/eerder behandelen

Als we nog sneller de behandeling van (acute) hart- en vaatziekten starten, kunnen we levens redden. Ook de kwaliteit van leven van een patiënt is gebaat bij een snelle behandeling, omdat we er de (onherstelbare) schade door hart- en vaatziekten mee kunnen beperken.


Beter behandelen

Met betere behandelingen kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, voorkomen dat ze vroegtijdig sterven én het risico beperken dat iemand nogmaals een acute (en ernstigere) hart- of vaatziekte ervaart.


Voorkomen

De beste manier om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen, is van jongs af aan te leren om gezond te leven: jong geleerd is oud gedaan. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl en gezonde keuzes helpt enorm.


Iedereen kan iets doen

Willen we onze ambitieuze doelen halen, dan is de betrokkenheid en inzet van velen nodig. Als mensen zelf in actie komen, ontstaat er immers een sneeuwbaleffect. In actie komen kan al door te zorgen voor je eigen hartgezondheid en door mee te doen met programma's en acties van de Hartstichting.

Als we mensen willen motiveren om in actie te komen, dan zullen we ze op een inspirerende en persoonlijke manier moeten aanspreken.

Met het oog op het groeiend aantal patiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger leren herkennen en opsporen én beter gaan behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en preventie. Dit is de eerste pijler van onze strategie.

Om onze droom waar te maken, doen wij er alles aan om de betrokkenheid van Nederland bij onze doelen te maximaliseren. Daarom verbinden en mobiliseren wij zo veel mogelijk mensen, initiatieven en organisaties. Zo brengen wij concrete oplossingen sneller dichterbij. Dit is de tweede pijler van onze strategie.

Pijler 1: Eerder opsporen en oplossen

Het aantal mensen dat de komende jaren een hart- of vaatziekte krijgt, groeit. Vaak zijn bij deze mensen nu al risicofactoren zichtbaar. Het is noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten en de risicofactoren in een veel vroeger stadium herkennen, opsporen én beter behandelen: met ‘beter’ bedoelen we sneller én effectiever!

Meer dan ooit zullen we ons toeleggen op het voorkomen van (meer) schade aan hart of vaten. Schade is helaas nu nog onherstelbaar, leidt tot beperkingen en tot weer nieuwe acute hart- of vaatziekten, tot ernstigere aandoeningen en uiteindelijk tot een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Naast de focus op het halveren van de verwachte stijging van de ziektelast onder hart­- en vaatpatiënten in 2030 - waar we veel van onze tijd, geld en energie aan besteden - houden we ook de impact op de lange termijn voor ogen. Dit doen we door ons samen met partners in alliantieverband in te zetten voor programma's om de jeugd gezond op te laten groeien.

Daarbij hebben wij een samenleving voor ogen die voldoet aan de volgende vier idealen:

  • Iedereen is gezond.
  • Niemand wordt overvallen door een hart- of vaatziekte.
  • Iedereen wordt op tijd behandeld bij een hart-of vaatziekte.
  • Iedereen krijgt de beste behandeling.

Pijler 2: Maximaliseren van betrokkenheid

Hart- en vaatziekten eerder herkennen, opsporen en beter behandelen kunnen wij alleen bereiken met inspanning van heel veel mensen. Samen, met elkaar! Dat vraagt van ons dat wij de betrokkenheid van Nederland maximaliseren. Wij geloven erin dat onze droom, een gezond hart voor iedereen, het Nederlandse publiek aanspreekt. Door consequent de urgentie ervan op een positieve manier te benadrukken en de relevante activiteiten en investeringen voor het voetlicht te brengen, zullen publiek, patiënten, professionals, onderzoekers, bedrijven, investeerders en beleidsmakers zich aan ons werk verbinden. Dat is ons doel bij het maximaliseren van betrokkenheid.

De komende periode werken wij aan het betrekken van heel Nederland bij de volgende drie doelen:

  • een sterk merk: inspirerend en aantrekkelijk;
  • een sterke band voor het leven: klantgericht, relevant en op maat;
  • Nederland betrokken: meer mensen zijn betrokken én grotere betrokkenheid.

Meerjarenplan

Bovenstaande strategie wordt gerealiseerd in de periode 2018-2022. De meerjarenbegroting geeft aan hoe we de financiële bestedingen aan deze doelstellingen hebben toebedeeld. Deze bestedingen zijn gericht op het halveren van de stijging van de ziektelast onder hart- en vaatpatiënten.

Om onze ambities te realiseren zullen we meer inkomsten moeten genereren en tegelijkertijd andere partijen moeten verleiden om mee te werken (in tijd en geld). Door de komende jaren intensief samen te werken, kunnen we versnellen en meer impact realiseren. Dit betekent dat een belangrijk deel van de impact die we willen realiseren voor rekening komt van de partijen met wie we samenwerken. Deze impact op de samenleving is een maatschappelijke opbrengst die in jaarrekening van de Hartstichting niet in geld kan worden weergegeven.

Vanwege de coronacrisis, waarvan de structurele effecten nu nog niet kunnen worden ingeschat, wordt de meerjarenbegroting later dit jaar gepubliceerd.