Nederland betrokken: meer mensen betrokken én grotere betrokkenheid

We willen dat Nederlanders zich verbonden voelen met het werk van de Hartstichting: mensen en organisaties nemen hun vitaliteit en gezondheid serieus en zijn bereid bij te dragen aan ons werk: ze geven tijd, geld, data en/of aandacht.

Onze overtuiging is dat iedereen iets kan doen om onze doelen te bereiken, als vrijwilliger, donateur of beroepsmatig. Daarom brengen we heel Nederland in beweging. Dit kunnen we doen dankzij een sterk merk en een klantbenadering die gebaseerd is op de individuele klantbehoeften.

We betrekken mensen door ze aan te zetten tot deelname aan onder meer aansprekende acties en evenementen. We doen zelf wat we kunnen en betrekken uiteenlopende organisaties om te helpen. Zo creëren we extra maatschappelijke waarde. Betrokkenheid leidt onder meer tot voldoende financiële middelen om aan onze doelen te besteden.

Activiteiten en resultaten 2019

Samenwerking met bedrijven

  • De samenwerking met Philips, met als belangrijkste pijler de BuurtAED-campagne, was zeer succesvol. We hebben in 2019 bijna 39.000 buren geactiveerd. In 2019 hebben zij samen 1,6 miljoen besteed aan het hartveiliger maken van Nederland.
  • Dit jaar zijn we een 4-jarige samenwerking gestart met Menzis. We hebben afgesproken om samen 100.000 mensen met een hoge bloeddruk op te sporen. Menzis heeft een partnership met HEMA In november 2019 heeft een eerste test plaatsgevonden: bloeddrukmetingen in 38 HEMA-vestigingen.
  • Het mkb-programma Hart voor de Zaak is gericht op structurele donaties vanuit het midden- en kleinbedrijf en biedt vier proposities voor de mkb'er op het gebied van bloeddruk of preventie. Vanaf de start in november 2018 zijn er in totaal 134 mkb­-bedrijven geworven.

Betrokkenheid particulieren

Acties en evenementen De derde editie van de Elfstrandentocht was met meer dan 3.000 deelnemers succesvol. Partner Upfield heeft een mooie bijdrage aan de tocht geleverd, met een intensieve communicatiecampagne. De totale waarde hiervan was 237.000 euro. Upfield heeft 100.000 euro gedoneerd en bijgedragen aan een uitverkocht evenement. Ook de evenementen Cycle Paris, Hartstocht de Biesbosch en de TriHartlon waren succesvol en leverden meer geld op dan in 2018. De derde editie van de kitesurftocht Hoek tot Helder was ook een groot succes qua fondsenwerving. De kitesurfers haalden 375.000 euro op.

Fondsenwerving

Qua fondsenwerving was 2019 een uitdagend jaar, waarbij we met een aantal inkomstenbronnen de begroting niet hebben gehaald. Ook is de verwachte groei op sommige inkomstenbronnen minder gebleken dan vooraf ingeschat:

  • Nalatenschappen zijn een lastig te voorspellen inkomstenbron. De verhouding tussen grote en kleine nalatenschappen wisselt per jaar sterk. In 2019 waren er relatief weinig grote nalatenschappen. Daardoor waren in 2019 de inkomsten uit nalatenschappen lager dan in het voorgaande jaar. Wel waren er meer informatieaanvragen over nalatenschappen dan in 2018.
  • Een deel van de geworven inkomsten van vermogensfondsen en subsidies van overheden ontvangen wij pas in 2020.
  • De instroom van donateurs is onvoldoende geweest om de uitstroom te compenseren, zowel voor machtigers als voor losse gevers. Als gevolg hiervan zijn ook deze inkomsten licht gedaald.

Overige activiteiten

In onze collecteweek in april 2019 is door ruim 50.000 collectevrijwilligers en collectanten 2.701.796 euro opgehaald. Het aantal giften door middel van het scannen van een QR-code, een tikkie of de online collectebus is ook dit jaar weer toegenomen (109.098 euro).

Overige activiteiten

Maatschappelijke opbrengsten

Om de impact die de Hartstichting in 2019 samen met alle partners en partijen heeft gerealiseerd zichtbaar te maken, geven we hieronder een overzicht van de maatschappelijke opbrengsten die niet in de jaarrekening vermeld staan. Hiervan is sprake als er een initiatief of interventie door de Hartstichting heeft plaatsgevonden, waarbij een direct verband is met een maatschappelijke bijdrage aan de beoogde doelstellingen van de Hartstichting, maar die niet in de jaarrekening kan worden weergegeven. Dit is het geval als de Hartstichting in economische en juridische zin geen begunstigde is van deze maatschappelijke bijdragen of opbrengsten, terwijl ze wel bijdragen aan onze doelstellingen. In 2019 is in totaal 15,4 miljoen aan maatschappelijke opbrengsten gerealiseerd die niet zijn weergegeven in de jaarrekening van de Hartstichting.